Política de privacidad

Responsable

Industrial Pastelera San Narciso, S.A.U.

Finalidades

Responder peticiones; información sobre productos y servicios; ejecutar servicios pactados.

Legitimación

Cumplimiento de obligaciones legales; Ejecución de un contrato; consentimiento; interés legítimo (en función de la finalidad y el tratamiento en cuestión)

Destinatarios

Compartimos sus datos personales con los terceros, también encargados de tratamiento, que se enuncian en detalle en la información adicional

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: http://inpanasa.com/privacidad

INFORMACIÓ ADDICIONAL I DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ndustrial Pastelera Sant Narciso, S.A.O. informa els usuaris de la seva pàgina web http://inpanasa.com/ a través d’aquesta Política de Privacitat sobre el tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recaptats mitjançant la seva navegació o contractació de serveis que realitzin en aquest portal. L’ús d’aquesta web per part de l’usuari comporta l’acceptació per la seva part d’aquesta Política de Privacitat.
Industrial Pastelera Sant Narciso, S.A.O. ha adoptat les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests, i en allò no previst per aquest per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica de Protecció de Dades, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
Mitjançant els formularis de registre del present lloc web o l’enviament de correu electrònic es recullen i tracten dades personals de cada usuari que són necessaris per a la gestió i manteniment d’alguns dels serveis prestats i el tractament dels quals es regeix per la present Política de Privacitat.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

El responsable del tractament de les dades personals que l’usuari faciliti en accedir i utilitzar el lloc web, és, en qualitat de propietari, Industrial Pastelera Sant Narciso, S.A.O., amb CIF A17029067, amb domicili social en Urbanització Mes Aliu; c/Barcelona, 5-9, Aiguaviva (Girona), Codi Postal 17181, inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 404, Foli 143, Fulla GI-7973, Inscripció 2a, telèfon 972241911 i correu electrònic magdalenas@inpanasa.com
Industrial Pastelera Sant Narciso, S.A.O. es compromet a aplicar les mesures de seguretat informàtica previstes en la normativa citada prèviament, amb l’objectiu d’impedir l’accés o ús indegut de les dades, la seva manipulació, deterioració o pèrdua.

Quant de temps conservarem les teves dades?

Industrial Pastelera Sant Narciso, S.A.O., com a responsable del tractament, es compromet a emmagatzemar i gestionar les dades personals i informació recollida mitjançant aquesta pàgina web amb la deguda confidencialitat. Només conservarem les teves dades pel temps que resulti necessari per a poder complir amb la finalitat per a la qual els recollim (normalment, per a prestar un servei o atendre una petició teva), així com per a complir amb qualsevol obligació legal que es derivi del tractament d’aquests d’acord amb les polítiques de conservació de dades d’Industrial Pastelera Sant Narciso, S.A.O. Quan deixin de ser necessari per a la finalitat per a la qual van ser recollits seran eliminats quan sigui possible i mentre no sigui possible, seran o bloquejats quedant a la disposició de Jutges i Tribunals, o les Administracions Públiques competents, en particular, les autoritats de protecció de dades per a l’atenció de les possibles responsabilitats derivades del tractament de les dades.

Per què i per a què tractem les tevés dades?

Les operacions, gestions i procediments tècnics, ja siguin realitzats de manera automatitzada com no automatitzada, que possibilitin la recollida, emmagatzematge, modificació, transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

A Industrial Pastelera Sant Narciso, S.A.O. tractem les dades personals que l’usuari ens facilita a través d’http://inpanasa.com/ amb la finalitat d’incloure’ls en l’agenda de contactes, gestionar la relació comercial sol·licitada i utilitzar així aquesta informació com a mitjà de contacte d’aquesta empresa. A més, el tractament d’aquestes dades recaptades també implica gestionar l’enviament de la informació que ens sigui sol·licitada i poder respondre a les consultes o qüestions que l’usuari remeti a través del lloc web, facilitant al seu torn als interessats les ofertes de serveis que siguin del seu interès.

Els camps dels registres i del formulari de contacte s’han d’emplenar obligatòriament perquè Industrial Pastelera Sant Narciso, S.A.O. pugui complir amb les finalitats esmentades amb anterioritat. Ens prenem molt de debò el principi de minimització de dades, així que només demanem les dades que ens permeten posar-nos en contacte amb els usuaris web per a atendre les seves peticions. 
L’usuari pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials en qualsevol moment mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic a l’adreça dpd@inpanasa.com

Quines són les bases de legitimació que ens permetran tractar les teves dades?

El tractament del dades personals que proporciona l’usuari es realitza sobre la base de les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

 • Execució d’un contracte

La contractació de serveis Industrial Pastelera Sant Narciso, S.A.O. i l’execució de l’encàrrec professional sol·licitat, els termes i les condicions del qual es posaran a la disposició de l’usuari de manera prèvia a una eventual contractació. Tractem la seva informació personal per a celebrar i executar els nostres contractes. Per a poder dur a terme aquesta relació professional sol·licitada, l’interessat està obligat a facilitar les seves dades.

 • Consentiment

El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, ja que després de la lectura de la present Política de Privacitat l’usuari queda informat i, en cas d’estar conforme, pot acceptar-la mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella que es disposa a aquest efecte.

 • Compliment d’una obligació legal

Podem tractar la seva informació personal per a complir amb diverses obligacions legals i reguladores. A títol enunciatiu i no limitatiu: Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, Llei General Tributària, Llei d’Impostos de Societats, Llei d’Auditoria de Comptes, Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit, Codi Civil, Codi de Comerç.

 • Interès legítim

Tractem les seves dades personals amb la finalitat de comercialitzar els nostres productes o serveis, millorar la nostra gestió de riscos interns i per a defensar els nostres drets legals, incloent la personalització de la nostra oferta de productes i serveis per a vostè o l’entitat que representa a través de la millora de la qualitat dels nostres productes o serveis; publicitar productes o serveis que coincideixin amb les seves circumstàncies i perfil.

En el cas que l’interessat no faciliti les citades dades o aquests siguin erronis o inexactes, no podrem atendre la seva sol·licitud, resultant impossible proporcionar-li la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis. Per tant, el responsable del tractament, Industrial Pastelera Sant Narcs, S.A.O., quedarà exonerat de tota responsabilitat que pogués derivar-se de la no execució de l’encàrrec professional o de les conseqüències que es derivin d’aquestes informacions inexactes o errònies.

Amb quins tercers compartirem les tevés dades?

Per a complir amb les finalitats anteriorment esmentades, només compartim les seves dades personals amb els següents tercers, sent una descripció enunciativa i no limitativa:

 • Es realitzaran les comunicacions legalment exigibles a:
  • Agencia Estatal de Administración Tributaria
  • Jutges i tribunals
  • Entitats Bancàries i Financeres
  • Entitats dedicades al compliment o incompliment d’obligacions dineràries
  • Altres Administracions Públiques amb competencia en la matèria
 • Els encarregats de tractament són proveïdors que tracten dades personals per compte d’Industrial Pastelera Sant Narciso, S.A.O., en l’exercici de la prestació d’un servei, i són els que es llisten a continuació:
  • Proveïdors de serveis de gestió, com a assessors, gestors o consellers: COMPUT APAGE, S.L.; CANOVAS 1852, S.L. i LABOREX ASSESSORS LAB. S.L.
  • Proveïdros de serveis de compliment, com a auditors o certificadors: AUDITORS ASSOCIATS, S.L. – CATAUDIT i PERE SIMÓN CASTELLANO (ICAB 39341).
  • Proveïdors de caràcter informàtic, com a serveis d’infraestructura, telecomunicacions, programari, maquinaria, consultors, equipament o serveis de comunicació digital: IN2IN SOLUCIONS TECNOLOGIQUES, S.L.; JORDI ROCA CASAS i RAMON BERNÁCER DE LAS HERAS.
  • Proveïdors de serveis generals, com a manteniments, seguretat, neteja o serveis auxiliars.
  • Proveïdors de serveis de hosting i treball col·laboratiu: Microsoft Dynamics NAV 17 (ERP nube) i Suite de Google G-Suite.

Amb caràcter general Industrial Pastelera Sant Narciso, S.A.O. no comunicarà dades personals a tercers que no apareguin en la descripció anterior, amb l’excepció que la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament i això sigui estrictament necessari per a gestionar i mantenir la relació entre l’usuari i l’esmentada empresa, prèvia autorització expressa per part de l’usuari. Això es farà només durant el temps imprescindible per a possibilitar l’execució del contracte per encàrrec, i en les mateixes condicions i amb les mateixes responsabilitats que se li exigeixen al responsable. Una vegada finalitzat l’encàrrec, l’encarregat del tractament retornarà al responsable les dades personals i suprimirà qualsevol còpia de la qual disposi.

Consultar la política de cookies amb els destinataris en http://inpanasa.com/cookies

Quins son els drets sobre les teves dades?

L’usuari podrà exercitar en tot moment, en els termes establerts en la legislació vigent, els drets d’accés, rectificació o supressió de dades, sol·licitar que es limiti el tractament, oposar-se a aquest, sol·licitar la portabilitat de les seves dades (en el nostre cas, aquest dret no té recorregut perquè només es pot exercir si la base de legitimació és el consentiment o un contracte d’un servei prestat mitjançant serveis electrònics o mitjans digitals, la qual cosa no s’ajusta a la prestació de serveis de la nostra empresa) així com revocar el consentiment prestat, drets reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades o DPD d’Industrial Pastelera Sant Narciso, S.A.O. en l’adreça postal indicada anteriorment; a través de l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça dpd@inpanasa.com 

Per a l’efectiu exercici d’aquests drets, l’usuari haurà d’acreditar la seva identitat facilitant el seu nom i cognoms, fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent que acrediti la seva identitat, petició en la qual es concreti la sol·licitud, adreça a l’efecte de notificacions, i data i signatura del sol·licitant.

Així mateix, l’usuari podrà reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Autoritat de Control competent en aquesta matèria), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit a mateixa, C/Jorge Juan, núm. 6, 28001 – Madrid, o a través de la web: https://www.agpd.es